Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

New Life Living BV, gevestigd te Den Haag onder KVK-nummer 65373308  

Artikel 1.         Algemeen  

 1. New Life Living richt zich op het begeleiden van verslaafden in herstel. In het bijzonder zijn de activiteiten erop gericht om herstellenden een veilige huisvesting te bieden en te werken aan een stevige basis voor de toekomst.   

 
Artikel 2.         Programma  

 1. Het programma is opgebouwd uit verschillende bouwstenen afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en ter ondersteuning van 10, in de ZRM Matrix genoemde, leefgebieden. Deze bouwstenen zijn onder andere huisvesting, sociaal-maatschappelijke ondersteuning en geestelijke begeleiding.  
 2. Sociaal-maatschappelijke ondersteuning kan bestaan uit hulp bij; het vinden van werk, inschrijving als woningzoekende, het vinden van een opleiding, het hebben van een verantwoorde vrijetijdsbesteding enz.  
 3. Geestelijke begeleiding richt zich op de coaching van de cliënt bij het werken aan het “12 stappen Minnesota model”, innerlijke rust, spirituele groei.   
 4. Huisvesting bestaat uit een eigen slaapkamer en een aantal gemeenschappelijke ruimtes waaronder een keuken en huiskamer. De kosten voor Nutsvoorzieningen (gas, licht, water), Internet, tv en telefoon (alleen vaste nummers in Nederland) zijn bij de huisvesting inbegrepen. Zowel het privévertrek als de gemeenschappelijke ruimtes zijn volledig ingericht en gestoffeerd. Het is cliënten niet toegestaan hier enige veranderingen in aan te brengen. Ook is het niet toegestaan om enige decoraties aan te brengen dan wel zelf meubilair te plaatsen. Kosten als gevolg van schade aan de eigendommen van New Life Living zullen aan de bewoners worden doorberekend.   
 5. Het programma en het in Artikel 4 genoemde begeleidingsplan verplichten New Life Living tot de geplande inspanning (inspanningsverplichting) tevens is ons beleid gericht op het behalen van resultaat met in ogenschouw genomen het toekomstig beleid binnen diverse gemeenten waarbij steeds meer zal worden toegewerkt naar een resultaatverplichting.


Artikel 3.         Toegang woningen  

 1. Medewerkers van New Life Living hebben te allen tijde toegang tot de woningen en alle vertrekken daarin.  


Artikel 4.         Begeleidingsplan  

 1. Na acceptatie van de cliënt en het verkrijgen van een  beschikking in het kader van de WMO, zal door de persoonlijke begeleider van New Life Living samen met de cliënt een begeleidingsplan worden opgesteld. Het begeleidingsplan is geheel gericht op de hulpvraag van de client en houdt tevens rekening met de aanbevelingen van de kliniek.  
 2. De cliënt committeert zich aan dit plan door te tekenen voor akkoord.   
 3. Het plan is dynamisch, dit wil zeggen dat desgewenst tijdens het begeleidingstraject wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.  


Artikel 5.         Begeleiders  

 1. Per woning is een vaste begeleider die tevens de persoonlijke begeleider van de bewoners is. Wekelijks komen de begeleiders bijeen voor dossierbespreking en eventuele bijstelling van de begeleidingsplannen.   
 2. In geval van verschil van mening tussen cliënt en begeleider kan worden geëscaleerd naar de zorg coördinator.  


Artikel 6.         Instroomprocedure   

 1. Om toegelaten te worden tot het programma is een instroomprocedure van toepassing. New Life Living behoudt het recht om toelating te weigeren.  
 2. Het formulier bij deze procedure moet in een zo vroeg mogelijk stadium, maar ten laatste 4 weken voor ontslagdatum van de kliniek bij New Life Living zijn ingediend.  


Artikel 7.         Cliëntenraad  

 1. New Life Living verplicht zich tot het faciliteren van een cliëntenraad. Desgewenst kan een medewerker van New Life Living zitting nemen in deze raad en suggesties van de raad overbrengen naar de begeleiding.  


Artikel 8.         Verzekering  

 1. New Life Living heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van New Life Living is beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheid kan worden uitgekeerd.  
 2. De polisvoorwaarden worden op verzoek ter inzage verstrekt.  
 3. De cliënt dient een bewijs van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-) verzekering te overhandigen.  


Artikel 9.         Betaling   

 1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) voorziet in de mogelijkheid om genoemde begeleiding vergoed te krijgen. U krijgt uw pgb niet op uw eigen bankrekening gestort. De gemeente maakt dit bedrag over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de facturen en declaraties vervolgens rechtstreeks aan de zorgverlener. Dit is het pgb-trekkingsrecht.
 2. De cliënt is een zelfstandige bijdrage per maand verschuldigd uit eigen middelen te voldoen, zonder dat de cliënt gerechtigd is tot verrekening met uit hoofde van de WMO toegekende gelden. Deze bijdrage is niet gekoppeld aan enige verblijfs-, begeleidings- of andere functie of indicatie in het kader van de WMO dan wel een andere op cliënt van toepassing zijnde wettelijke regeling en dient derhalve door de cliënt integraal te worden voldaan ongeacht enigerlei toekenning aan cliënt van gelden uit hoofde van één van deze wettelijke regelingen.  
 3. De zelfstandige bijdrage dient vooruit te worden voldaan. Bij instroom van het programma dient het maandbedrag van €300,- te zijn bijgeschreven op de rekening van New Life Living. Daarna dient het telkens voor de eerste dag van de maand te zijn bijgeschreven op de rekening van New Life Living.   
 4. De borg is gesteld op € 100,- en dient voor aanvang van het programma te worden betaald.  


Artikel 10.       Vertrouwelijkheid  

 1. New Life Living verplicht zich de gegevens van de cliënt vertrouwelijk te behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt in enige vorm met derden te delen.  
 2. De cliënt verplicht zich tot strikte geheimhouding over medecliënten en medewerkers van New Life Living.  


Artikel 11.       Beëindiging programma  

 1. Bij beëindiging van het programma volgt een uitstroomprocedure bestaande uit een eindafrekening van de begeleidingskosten, controle New Life Living eigendommen, verrekening van borggelden en ondertekening van een dechargeverklaring.  Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Je kunt opzeggen per de 1e van elke maand, met inachtneming van de opzegtermijn.
 2. In geval van overtreding van de reglementen behoudt New Life Living zich het recht voor om cliënten op ieder moment van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. In dat geval volgt onmiddellijke verwijdering uit het “safehouse”, worden de huissleutels teruggevorderd en de contactpersonen van de cliënt op de hoogte gesteld. Vooruitbetaalde zelfstandige bijdrage en borggelden worden niet terug gegeven. De Gemeente en de SVB zullen op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van de begeleiding.